top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

ANALYSE NGO Monitor: Nederlandse rechtbank keurt blindelings claims van NGO's over Gaza goed

F-35 Adir. Screenshot YouTube


Op 12 februari 2024 oordeelde het Nederlandse Hof van Beroep dat Nederland de overdracht van onderdelen van Amerikaanse F-35-straaljagers aan Israël moet staken. Het beroep was ingesteld door vier pro-BDS NGO’s – Oxfam Novib , PAX , Rights Forum en Amnesty International – die de Nederlandse regering hadden aangeklaagd om de overdrachten stop te zetten en bij de rechtbank hadden verloren.


Het Hof van Beroep baseerde zich zwaar op informatie van anti-Israëlische NGO's en VN-organen om te concluderen dat er een “duidelijk risico” bestaat dat de overdracht van dit materieel zou leiden tot schendingen van het internationaal recht. Zonder enige verificatie of basis ‘ging’ het Hof ervan uit dat de door deze actoren verstrekte informatie ‘betrouwbaar’ is.


Tegelijkertijd heeft de Nederlandse regering in haar pleidooien voor het Hof scepsis geuit over de waarheidsgetrouwheid en accuraatheid van de informatie die door de NGO's en VN-functionarissen werd gepresenteerd. Geen van hen was in staat geloofwaardig onderzoek te doen naar de oorlog in Gaza. Ze hebben geen toegang tot Gaza en beschikken niet over operationele en inlichtingeninformatie om de wettigheid van Israëlische aanvallen te beoordelen. Gegeven de controle van Hamas over Gaza aan het begin van de oorlog en de chaos daarna, is er geen manier om op geloofwaardige wijze te beweren dat een bepaalde aanval niet gericht was op militaire doelen. Kortom, noch de NGO's, noch de VN-organen konden de beschuldigingen die zij aan het Hof en in hun publicaties hadden geuit daadwerkelijk verifiëren.


De observaties van de regering komen overeen met de bevindingen van NGO Monitor met betrekking tot het feitenonderzoek van NGO's in de context van gewapende conflicten.

Bovendien is deze uitspraak een duidelijk voorbeeld van de schade die wordt veroorzaakt door het niet onderzoeken van de beweringen van gepolitiseerde NGO’s die een extreme anti-Israëlische agenda naar voren brengen. Volgens een regeringsverklaring van 12 februari waarin zij haar voornemen aankondigde in beroep te gaan tegen de uitspraak: “De regering zal zeer binnenkort overleg plegen met internationale partners binnen het F-35-programma om de Nederlandse rol binnen het programma veilig te stellen. Het kabinet zal er alles aan doen om bondgenoten en partners ervan te overtuigen dat Nederland een betrouwbare partner blijft in het F-35-project en in de Europese en internationale defensiesamenwerking. Die samenwerking is belangrijk voor de eigen nationale veiligheid.”


Onkritisch vertrouwen in het besluit op NGO's en VN-agentschappen

  • “De rechtbank stelt dat bevindingen van NGO’s als Amnesty International zeer serieus moeten worden genomen, vooral als het gaat om de vraag of het internationaal humanitair recht is geschonden… de rechtbank gaat ervan uit dat Amnesty International zich heeft gebaseerd op informatie die zij betrouwbaar acht. Dit betreft in het bijzonder de bevinding van Amnesty International dat talloze burgers zijn omgekomen, terwijl ter plaatse geen aanwezigheid van militaire activiteit kon worden vastgesteld.” (nadruk toegevoegd)

  • “De rechtbank houdt tevens rekening met de volgende rapporten en waarschuwingen van…internationale mensenrechtenorganisaties: twee rapporten van Amnesty International gedateerd 20 oktober 2023 en 5 december 2023, waarin Amnesty International op basis van onderzoek ter plaatse concludeert dat burgers doelen zijn aangevallen, of op zijn minst dat er ‘willekeurige aanvallen’ hebben plaatsgevonden, dat niet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om burgers te sparen en dat deze aanvallen als oorlogsmisdaden moeten worden onderzocht omdat er ‘vernietigend bewijs’ is dat Israël oorlog pleegt misdaden.”


In de hele uitspraak citeert het Hof documenten die zijn gepubliceerd of verstrekt door de ngo's van de appellanten, met betrekking tot vermeende Israëlische acties in Gaza en de humanitaire situatie daar. Oxfam Novib , PAX en Rights Forum hebben lange tijd gepleit en gelobbyd voor BDS en andere anti-Israël-campagnes, waarbij ze hun inherente vooroordelen en onbetrouwbaarheid onderstreepten.


VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA)

Het Hof citeert beweringen van UN-OCHA over Palestijnse slachtoffers, de beschikbaarheid van basisgoederen in Gaza en de toestand van de Palestijnse gezondheidszorginfrastructuur.

Zoals NGO Monitor heeft aangetoond , zijn OCHA-gegevens vaak weinig meer dan een herdruk van statistieken geproduceerd door Hamas en anti-Israëlische en pro-BDS-ngo's. In het bijzonder blijkt uit eerdere beoordelingen van gegevens over het aantal slachtoffers van OCHA dat Palestijnse terroristen als burgers zijn geïdentificeerd, en dat Israëlische burgers die bij Palestijnse terreuraanslagen zijn vermoord, zijn gecategoriseerd als slachtoffers van ‘kolonistengeweld’.

(Zie de volgende NGO Monitor-rapporten voor meer informatie over de onbetrouwbare gegevens van OCHA over ongevallen: “ Valse claims, in diskrediet gebrachte bronnen: het initiële rapport van de permanente COI van de VN gericht op Israël ,” en “ Oxfam exploiteert de COVID-pandemie om op te roepen tot BDS .”)


Speciale Rapporteurs van de VN

Het Hof haalt een aantal speciale rapporteurs aan om de beweringen te onderbouwen dat Israëlische acties onevenredig zijn. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar de “Speciale Rapporteur van de VN voor het recht op adequate huisvesting, [die] de aanvallen op burgerdoelen in Gaza heeft veroordeeld.” Ook wordt een verklaring aangehaald van de “Speciale Rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in het sinds 1967 bezette Palestijnse gebied, Francesca Albanese – en andere rapporteurs – die beweerden dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan “opzettelijke en systematische vernietiging van huizen en infrastructuur van burgers.”


Ondanks hun aanwezigheid in Europa schreef het Hof: “ Het Hof gaat ervan uit dat de speciale rapporteurs zeer goed in staat moeten worden geacht om de feitelijke situatie in Gaza te beoordelen en te beoordelen of er burgerdoelen zijn getroffen en of de veroorzaakte schade proportioneel is (nadruk toegevoegd).

De veronderstelling van het Hof is onjuist. Geen van de genoemde Rapporteurs is tijdens hun ambtstermijn in Gaza geweest, laat staan ​​sinds 7 oktober, en geen van beiden heeft enige expertise op het gebied van militaire operaties zodat zij een oordeel kunnen vellen over de doelgerichtheid of de evenredigheid. Bovendien wordt de benoeming van rapporteurs gedaan door de VN-Mensenrechtenraad en is deze gebaseerd op politiek en niet op kwalificaties (zie commentaar van professor Christine Cerna).


Francesca Albanese heeft een gedocumenteerde geschiedenis van extreem antisemitisme en anti-Israëlische vooroordelen , waaronder het ontkennen van het antisemitisme van de wreedheden van 7 oktober en het bestempelen van aan terrorisme gelinkte individuen als ‘mensenrechtenverdedigers’. De regeringen van Frankrijk , Duitsland en de VS uitten scherpe kritiek op de Albanezen nadat zij tijdens een evenement op 10 februari 2024 op flagrante wijze beweerde dat “de slachtoffers van 7/10 niet werden gedood vanwege hun jodendom, maar als reactie op de onderdrukking van Israël. ”


Scepsis over claims van NGO's door de Nederlandse regering

Volgens de uitspraak van het Hof heeft de staat de bevindingen van Amnesty International in twijfel getrokken. De Staat vraagt ​​zich af of Amnesty International zelf de Gazastrook heeft kunnen bezoeken. Ook stelt de Staat dat een beoordeling van de legitimiteit van het gebruik van geweld specifieke operationele informatie vereist waarover een NGO als Amnesty International niet beschikt .”


Bovendien: “De Staat heeft ook de bevindingen van de VN-experts betwist. Volgens de Staat heeft de speciale VN-rapporteur voor het recht op adequate huisvesting geen bijzondere expertise op het gebied van het internationaal humanitair recht en beschikt hij niet over adequate informatie om een ​​dergelijke complexe beoordeling te maken . De Staat stelt dat andere standpunten van de Speciale Rapporteurs geen geldige juridische oordelen vormen over de inzet van de F-35 of de Israëlische gewapende acties” (cursivering toegevoegd).

551 weergaven1 opmerking

1 Comment


Ben Hoftijzer
Ben Hoftijzer
Feb 18

Sinds wanneer baseert een rechtbank haar uitspraak op ‘vermoedens van …..’. Bewijs is schijnbaar niet langer nodig als het Israël betreft. Arme rechtsstaat, arm Nederland.

Like
bottom of page